Մի՛ օգներ

Ձգէ՛ մինակս ընեմ
հաճիս ինծի մի՛ օգներ
|պէտք չունիմ օգնութեան ո՛չ,
սիրելի ընկեր

Եթէ միշտ օգնես
ինչպէ՞ս, ինչպէ՞ս ընեմ
որ իմ ուզածս ընեմ
հաճի՛ս, ձգէ՛, որ ես մինակս ընեմ
գիտե՞ս, բնա՛ւ չեմ սիրեր
երբ տեղս որոշում կ՚առնուի

ուրեմն խնդրե՛մ, հաճի՛ս, ձգէ մինակս մինա՜կս,
մինա՜կս ընեմ